ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ОФЕРТИ
про надання інформаційної послуги
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Даний Публічний договір про надання інформаційно-організаційних послуг (далі – «Договір») являє собою офіційну пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю «ДІНТЕРНАЛ ЕД'ЮКЕЙШН» (далі - «Виконавця») на Сайті (далі – «Оферта»), про укладення шляхом приєднання будь-якої дієздатної фізичної чи юридичної особи, яка є замовником інформаційно-освітніх послуг (далі – «Замовник»), до цього запропонованого договору про надання дієздатним фізичним особам інформаційно-освітньої послуги, на перерахованих нижче договірних умовах, у вигляді участі Замовника в он-лайн курсі для вчителів на тему «Exam Preparation: ZNO Reading» http://proteach.dinternal.education/zno-reading.

1.2. Прийняття (акцепт) даної Оферти означає повне й беззастережне прийняття Замовником усіх умов Договору та приєднання до нього без яких-небудь виключень і/або обмежень і прирівнюється, відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України), до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цьому Договорі.

1.3. Даний Договір вважається укладеним (акцептованим) після ідентифікації Замовника через заповнення його даних в реєстраційній формі на Сайті Виконавця та з моменту одержання Виконавцем відповіді Замовника про прийняття пропозиції (акцепту) засвідченої шляхом натискання кнопки «Перейти до сплати» та оплати інформаційно-освітньої послуги Виконавця.

1.4. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- і дієздатності, необхідні для укладення й виконання даного Договору на надання інформаційно-освітньої послуги.

1.5. Місцем укладення цього Договору є місцезнаходження Виконавця.
2. ВИЗНАЧЕННЯ Й ТЕРМІНИ
2.1. Згідно мети цієї Оферти нижчезазначені терміни використовуються в наступному значенні:

2.1.1. Виконавець – товариство з обмеженою відповідальністю «ДІНТЕРНАЛ ЕД'ЮКЕЙШН», код в ЄДР 36844438, місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-В.

2.1.2. Замовник – юридична або дієздатна фізична особа, що здійснила Акцепт Оферти на викладені в ній умовах та умовах Договору.

2.1.3. Інформаційно-освітня послуга – ексклюзивний он-лайн курс для вчителів за допомогою сервісу Zoom, детальна інформація про який розміщена в мережі Інтернет на сайті Виконавця.

2.1.4. Договір на надання інформаційно-організаційної послуги - (далі – Договір) – договір між Замовником і Виконавцем на надання Інформаційно-організаційної послуги, який укладається за допомогою Акцепту Оферти.

2.1.5. Оферта – офіційна пропозиція укласти даний Договір на надання Інформаційно-освітньої послуги.

2.1.6. Акцепт Оферти - повне й беззастережне прийняття Замовником умов Оферти по приєднанню до Договору шляхом вчинення дій по ідентифікації Замовника через заповнення даних Замовника в реєстраційній формі на Сайті Виконавця та з моменту одержання Виконавцем відповіді Замовника про прийняття пропозиції (акцепту) засвідченої шляхом натискання кнопки «Перейти до сплати» та повної попередньої оплати 100% ціни (вартості) Інформаційно-освітньої послуги.

2.1.7. Сайт – інтернет-ресурс, що використовується Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, на якому розміщено комерційну пропозицію та детальний опис Інформаційно-освітньої послуги за адресою: http://proteach.dinternal.education/zno-reading.

2.1.8. Сертифікат – електронний документ, який надається Виконавцем особі, яка успішно пройшла та засвоїла он-лайн курс, та засвідчує кваліфікацію, знання, здібності та можливості Замовника з пройденого курсу.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ
3.1. Предметом справжнього Договору є платне надання Замовникові Інформаційно-освітньої послуги Виконавцем та/або залученими ним особами відповідно до умов справжнього Договору шляхом надання Інформаційно-освітньої послуги за винагороду, виплачувану Замовником Виконавцеві, зокрема надання особам інформаційно-освітньої послуги, на перерахованих нижче договірних умовах, у вигляді участі Замовника в он-лайн курсі для вчителів на тему «Exam Preparation: ZNO Reading» http://proteach.dinternal.education/zno-reading.

3.2. Організаційне та технічне забезпечення безпосереднього проведення он-лайн курсів покладається на Виконавця.

3.3. Вартість Інформаційно-освітньої послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Надання Інформаційно-освітньої послуги починається з моменту надходження повної суми коштів на поточний банківський рахунок Виконавця.

3.4. Платежі за даним Договором здійснюються у безготівковій формі при натисканні кнопки «Оплатити» за допомогою інтернет-банкінгу через систему Platon або шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі рахунку-фактури, згенерованого на Сайті при укладенні Договору.

3.4. Якщо оплата Інформаційно-освітньої послуги здійснюється на підставі згенерованого рахунку, то вона повинна бути здійснена Замовником впродовж 5 (п'яти) робочих днів з моменту направлення відповідного рахунку на адресу електронної скриньки Замовника але в будь-якому разі не пізніше ніж за 2 (два) дні до початку надання Інформаційно-освітньої послуги.

3.5. Оплата вартості Інформаційно-освітньої послуги вважається сплаченою з моменту надходження повної суми коштів на поточний рахунок Виконавця.
4. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ
4.1. Виконавець надає Замовникові Інформаційно-організаційну послугу за умови 100 % передоплати цієї послуги.

4.2. Для отримання Інформаційно-освітньої послуги, Замовник заповнює реєстраційну форму та здійснює оплату вартості цієї Інформаційно-освітньої послуги.

4.3. Виконавець зобов'язується надати Замовникові Інформаційно-організаційну послугу за допомогою сервісу Zoom в строк, зазначений на Сайті. При цьому Виконавець має право в односторонньому порядку змінити час надання Інформаційно-освітньої послуги зазначивши про це на Сайті.

4.4. У разі успішного участі у курсі викладеного при наданні Інформаційно-освітньої послуги, сертифікат приходить на електронну пошту Замовника, яку він зазначає при реєстрації протягом 7 днів з моменту завершення курсу.

4.5. Виконавець, за заявою Замовника, по поважній причині має право перенести дату надання Інформаційно-освітньої послуги долучившись до одного із наступних проведень он-лайн курсу із надання Інформаційно-освітньої послуги.

4.6. Якщо Замовник не взяв участі в он-лайн курсі із надання Інформаційно-освітньої послуги з поважної причини, про що завчасно повідомив Виконавця та надав підтверджуючі поважну причини документи, він має право отримати Інформаційно-освітню послугу долучившись до одного із наступних проведень он-лайн курсу із надання Інформаційно-освітньої послуги.

4.7. Прийняття Замовником Оферти свідчить про схвалення ним набуття чинності актів приймання-передачі наданих Інформаційно-освітньої послуги в односторонньому порядку. Приймання наданої Інформаційно-освітньої послуги без підписання відповідного акту в паперовому вигляді. Акт приймання-передачі наданих Інформаційно-освітньої послуги в будь-якому випадку набирає чинності при відсутності мотивованих письмових заперечень з боку Замовника впродовж 2 (двох) днів з дати надання конкретної Інформаційно-освітньої послуги.
5. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
5.1. Виконавець зобов'язується:
5.1.1. Виконавець гарантує надання Замовникові повної й достовірної інформації про надавану Інформаційну-організаційну послугу на його вимогу.

5.1.2. Виконавець організовує належне зберігання й обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки й використовує їх винятково для якісного надання Інформаційно-освітньої послуги Замовникові.

5.2. Виконавець має право:
5.2.1. Не допускати до участі в курсі з надання Інформаційно-освітньої послуги при відсутності 100% оплати цієї послуги.

5.2.2. Контролювати участь Замовника в курсі та визначати кількість годин, які будуть зазнені у сертифікаті про проходження курсу.

5.2.3. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент в односторонньому змінювати дату, об'єм або порядок надання Інформаційно-освітньої послуги, попередньо повідомивши Замовника не пізніше 2 (двох) календарних днів з моменту прийняття такого рішення, шляхом направлення відповідного повідомлення

5.2.4. Виконавець має право відмінити заняття в разі неможливості їх проведення через незалежні від нього обставини або у разі неможливості набрати повну групу відвідувачів. У цьому випадку, Виконавець повертає Замовнику грошові кошти в сумі, що відповідає вартості ненаданих послуг.

5.3. Замовник зобов'язується:
5.3.1. Своєчасно здійснити оплату за надання Інформаційно-освітньої послуги відповідно до умов даного Договору.

5.3.2. До проведення он-лайн курсу із надання Інформаційно-освітньої послуги самостійно встановити програмне забезпечення Zoom та перевірити його налаштування та працездатність.

5.3.3. Добросовісно бути присутнім при проведенні прямої відеотрансляції

Усі претензії по якості Інформаційно-освітньої послуги, що надається, повинні впродовж 2 (двох) днів направлятися Замовником на адресу Виконавця за допомогою листа на електронну скриньку: info@dinternal.com.ua . Строк розгляду претензії(й) Замовника Виконавцем становить 30 (тридцять) календарних днів (у тому числі претензій, що містять вимогу про повернення коштів) з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, після закінчення якого Виконавцем ухвалюється одне з наступних рішень: 1) про незгоду із претензією й про відмову в поверненні коштів, або 2) про згоду із претензією й про задоволення вимоги про повернення коштів.

5.4. Замовник має право:
5.4.1. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулюють відносини по оплатному наданню послуг.

5.4.2. Замовник у випадку надання йому послуги неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», винятково у випадках, коли порушення його прав відбулося з вини Виконавця й при доведеності зазначених обставин в порядку встановленому чинним законодавством України.

6. ГАРАНТІЇ СТОРІН
6.1. Замовник гарантує, що всі умови Оферти йому зрозумілі й він ухвалює їх безумовно й у повному обсязі, без яких-небудь умов, доповнень, вилучень і/або застережень.

6.2. Замовник, ухвалюючи умови справжньої Оферти, ухвалює на себе також ризик неотримання прибутку й ризик можливих збитків, пов'язаних з використанням знань, умінь і навичок, отриманих Замовником у ході надання Інформаційної послуги.

6.3. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь і навичок, Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), одержання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі й непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь і навичок залежить від багатьох відомих і невідомих Виконавцеві факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Замовника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик, про що обопільно погоджено Сторонами.

6.4. Гарантуючи належну якість викладання та застосування прогресивних педагогічних методик для отримання Відвідувачем знань, умінь і навичок з оволодіння англійською мовою, Виконавець не несе відповідальності за об'єм та якість цих знань, умінь і навичок, оскільки успішність їх засвоєння та/або набуття залежить від індивідуальних особливостей сприйняття інформації Відвідувача та багатьох відомих і невідомих Виконавцеві факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Відвідувача, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик, про що обопільно погоджено Сторонами.

Таким чином, Замовник, укладаючи цей Договір приймає на себе ризик неотримання певних знань та навичок Відвідувачем внаслідок неналежного ставлення Відвідувача до навчального процесу та індивідуальних особливостей сприйняття інформації.

6.5. У випадку ухвалення рішення Виконавцем про повернення коштів вартості Консультаційно-організаційних послуг чи її частини, ці кошти повертаються Замовникові шляхом взаємно узгодженим Сторонами в процесі розгляду направлених претензій. Усі повернення коштів здійснюються за умови направлення Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яка буде вислана Замовникові листом по електронній пошті, разом з копіями документів, що посвідчують особу (паспорт, реєстраційна картка платника податків). Сторонами беззастережно погоджено, що остаточне рішення про спосіб повернення коштів залишається в кожному конкретному випадку на розсуд Виконавця. У випадку повернення коштів на рахунок Замовника в банку або на рахунок Замовника в платіжній системі, заповнена заява на повернення коштів з підписом Замовника за надісланою Виконавцем формою, окрім направлення на адресу Виконавця, також надсилається в сканованому електронному вигляді по електронній пошті Виконавцеві (допускаються наступні формати файлу: gif, jpeg, pdf) разом з відсканованими копіями документів, що посвідчують особу (паспорт, реєстраційну картку платника податків). Заява на повернення Коштів повинна в обов'язковому порядку мати реквізити документів, що посвідчують особу (паспорт, реєстраційну картку платника податків), відомості про рахунок Замовника в банківській установі, де знаходиться її рахунок, адрес місцезнаходження або місця проживання. У випадку відсутності в заяві Замовника цих відомостей, Виконавець не гарантує строків, зазначених у п. 5.4 цього договору.

6.6. У випадку прийняття Виконавцем рішення про повернення коштів винагороди чи її частини, кошти направляються Замовникові, протягом 30-ти календарних днів з моменту, коли Виконавець одержав підписану й скановану заяву Замовника за формою. Фінансовий документ, що підтверджує внесення коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов'язків по поверненню коштів Замовникові, що беззастережно ухвалюється Сторонами.

7. ПОРЯДОК ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
7.1. Укладенням цього Договору кожна зі Сторін Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку, використання, зберігання, передачу третім особам (виключно у випадках і в порядку передбачених чинним законодавством України) і знищення наданих ними персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, а також кожна Сторона підтверджує, що обізнана про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права такого суб'єкта персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.

Сторони гарантують, що персональні дані фізичних осіб, які містяться у цьому Договорі та документах, пов'язаних із його укладанням, виконанням, припинення та/чи розірванням, отримані на законних підставах.

7.2. Замовник погоджується, що його персональні дані можуть надаватись Виконавцем розпорядникам та/або третім особам, безпосередньо задіяним для досягнення мети та в інших випадках, визначених діючим законодавством України, про що Виконавець не зобов'язаний повідомляти Замовника.

7.3. Замовник зобов'язується при зміні його персональних даних, надавати у найкоротший термін відповідальній особі Виконавця, уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення змін до Бази персональних даних контрагентів (клієнтів) Виконавця.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Усі спори, що пов'язані з цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним законодавством України.
9. ДІЯ ДОГОВОРУ
9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти Замовником і діє до повного виконання Сторонами взаємних зобов'язань за даним Договором або його дострокового розірвання.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення договору, регламентуються цим договором та відповідними нормами чинного законодавства Україні, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.2. Замовник не має права передавати повністю чи частково свої права і/чи зобов'язання, пов'язані з цим договором, будь-яким третім особам до тих пір, поки не отримає письмове погодження на таку передачу від Виконавця. Будь-яка передача прав та зобов'язань вчинена з порушенням вимог цього пункту, вважається недійсною.

10.3. Будь-які повідомлення, передбачені або необхідні відповідно цього Договору, мають направлятися на адресу електронної скриньки Сторони, яка зазначена при реєстрації або в реквізитах Сторін, або із змінами, внесеними згідно з повідомленням, наданим відповідно до цього пункту.

Повідомлення, направлене відповідно до цього пункту, буде вважатися отриманим в момент надходження повідомлення на адресу електронної скриньки Сторони, яка зазначена в реквізитах Сторін, якщо інше не передбачено окремими умовами цього Договору.