ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ОФЕРТИ
про надання інформаційної послуги
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Даний Публічний договір (далі – «Оферта» чи «договір») являє собою офіційну пропозицію «Виконавця» на сайті http://english.dinternal.education/proteach-online-module6, про надання юридичним і/або дієздатним фізичним особам (далі – «Замовник») інформаційної послуги, на перерахованих нижче договірних умовах, у вигляді здійснення групового консультування з питань методики викладання англійської мови з використанням автентичних британських навчальних матеріалів, спрямованого на набуття Замовником додаткових знань, умінь і навичок у сфері навчання англійської мови в результаті використання Замовником отриманої під час консультування інформації, що буде використана ним за своїм власним розсудом.

1.2. Прийняття (акцепт) даної Оферти означає повне й беззастережне прийняття Замовником усіх умов без яких-небудь виключень і/або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.

1.3. Даний Публічний договір на надання Інформаційної послуги (Оферту) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником реєстраційної форми на Сайті Виконавця й надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.4. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- і дієздатності, необхідні для висновку й виконання даного Договору на надання Інформаційної послуги.2. ВИЗНАЧЕННЯ Й ТЕРМІНИ
2.1 Згідно мети цієї Оферти нижчезазначені терміни використовуються в наступному значенні:

Оферта– даний публічний договір на надання Інформаційної послуги.

Сайт – інтернет-сайт http://english.dinternal.education/proteach-online-module6, що використовується Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, яку Виконавець буде використовувати згідно відповідного Договору.

Інформаційна послуга – групове консультування з питань методики викладання англійської мови з використанням автентичних британських навчальних матеріалів, спрямованого на набуття Замовником додаткових знань, умінь і навичок у сфері навчання англійської мови в результаті використання Замовником отриманої під час консультування інформації, що буде використана ним за своїм власним розсудом.

Акцепт Оферти - повне й беззастережне прийняття Замовником умов Оферти шляхом здійснення дій по 100% попередньої оплати ціни (вартості) Інформаційної послуги.

Виконавець – товариство з обмеженою відповідальністю «ДІНТЕРНАЛ ЕД'ЮКЕЙШН» (або інша фізична та/або юридична особа, залучена Виконавцем і яка має право надати Інформаційну послугу Замовникові на умовах справжньої Оферти).

Замовник – юридична або дієздатна фізична особа, що здійснила Акцепт Оферти на викладені в ній умовах.

Договір на надання інформаційної послуги (далі – Договір) – договір між Замовником і Виконавцем на надання Інформаційної послуги, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ
3.1. Предметом справжньої Оферти є платне надання Замовникові Інформаційної послуги Виконавцем та/або залученими ним особами відповідно до умов справжньої Оферти шляхом надання Інформаційної послуги за винагороду, виплачувану Замовником Виконавцеві.

3.2. Вартість Інформаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Даний договір на надання Інформаційної послуги вважається укладеним з моменту надходження коштів на поточний банківський рахунок Виконавця.

3.3. Платежі за даним договором здійснюються при натисканні кнопки «Оплатити» за допомогою інтернет-банкінгу через систему Platon.

3.4. Оплата винагороди вважається сплаченою з моменту надходження коштів на поточний рахунок Виконавця.

4. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ
4.1. Виконавець надає Замовникові Інформаційну послугу, детальний опис якої розміщено на Сайті, шляхом проведення консультативних семінарів, за умови 100% передоплати цієї послуги.

4.2. Види й способи оплати Інформаційної послуги вказуються на Сайті.

4.3. Для подання заявки на отримання Інформаційної послуги, Замовник заповнює реєстраційну форму та здійснює оплату вартості цієї Інформаційної послуги.

4.4. Інформація про зміст, місце та час отримання Інформаційної послуги надається Замовникові шляхом направлення на адресу електронної пошти Замовника, зазначеної ним при заповненні заявки на одержання Інформаційної послуги.

4.5. У випадку, якщо протягом 2 робочих днів Замовник по тій або іншій причині не одержав інформації про зміст, місце та час отримання Інформаційної послуги, йому необхідно звернутися в службу підтримки Виконавця за адресою: info@dinternal.com.ua.

4.6. Виконавець зобов'язується надати Замовникові Інформаційну послугу шляхом організації й проведення групового консультативного семінару в строк, зазначений на Сайті або зазначений Виконавцем при направленні інформації про зміст, місце та час отримання Інформаційної послуги.

4.7. Прийняття Замовником цієї Оферти свідчить про схвалення ним набуття чинності актів приймання-передачі наданих Інформаційної послуги в односторонньому порядку. Приймання наданої Інформаційної послуги без підписання відповідного акту в паперовому вигляді. Акт приймання-передачі наданих Інформаційної послуги в будь-якому випадку набирає чинності при відсутності мотивованих письмових заперечень з боку Замовника впродовж 2 (двох) днів з дати надання конкретної Інформаційної послуги.

4.8. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у семінарі без повернення внесеної винагороди та/чи відшкодування будь-яких витрат і/або збитків, у випадку порушення Замовником моральних правил поведінки та співпраці під час семінару. Зазначеними порушеннями є: розпалення міжнаціональних конфліктів, образа учасників семінару, доповідача, відхилення від теми семінару, самовільна реклама інших товарів, робіт чи послуг, нецензурні висловлювання тощо.
5. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
5.1. Виконавець зобов'язується надавати Замовникові Інформаційну послугу належним чином.

5.2. Виконавець організовує належне зберігання й обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки й використовує їх винятково для якісного надання Інформаційної послуги Замовникові.

5.3. Виконавець гарантує надання Замовникові повної й достовірної інформації про надавану Інформаційну послугу на його вимогу.

5.5. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент в односторонньому змінювати дату надання Інформаційної послуги і\або кількість інформації (занять) у курсі семінару без шкоди для його змісту та інформативності, попередньо повідомивши Замовника не пізніше 2 (двох) календарних днів з моменту прийняття такого рішення, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту Замовника.

5.6. Виконавець має право змінювати тривалість семінару й/або умови справжньої Оферти в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на сайті http://english.dinternal.education/proteach-online-module6, не пізніше 5 календарних днів від дня їх внесення (прийняття).

5.7. Виконавець має право продовжити строки проведення семінару, повідомивши про це Замовника не пізніше 2 (двох) календарних днів з моменту прийняття такого рішення, на строк, що не перевищує 3 календарних днів.

6. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
6.1. Замовник зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі заповнення реєстраційної форми при подачі заявки про надання Інформаційної послуги. Замовник відповідає за достовірність такої інформації.

6.2. Замовник зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в яких би то не було цілях інформацію й матеріали, що стали йому доступними у зв'язку з наданням Інформаційної послуги, за винятком їх особистого використання.

6.3. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулюють відносини по оплатному наданню послуг.

6.4. Замовник у випадку надання йому послуги неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», винятково у випадках, коли порушення його прав відбулося з вини Виконавця й при доведеності зазначених обставин в порядку встановленому чинним законодавством України.

6.5. Усі претензії по якості Інформаційної послуги, що надається, повинні впродовж 2 (двох) днів направлятися Замовником на адресу Виконавця за допомогою листа на електронну скриньку: info@dinternal.com.ua. Строк розгляду претензії(й) Замовника Виконавцем становить 30 (тридцять) календарних днів (у тому числі претензій, що містять вимогу про повернення коштів) з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, після закінчення якого Виконавцем ухвалюється одне з наступних рішень: 1) про незгоду із претензією й про відмову в поверненні коштів, або 2) про згоду із претензією й про задоволення вимоги про повернення коштів.

6.6. У випадку ухвалення рішення Виконавцем про повернення коштів винагороди чи їх частини, ці кошти повертаються Замовникові шляхом взаємно узгодженим Сторонами в процесі розгляду направлених претензій. Усі повернення коштів здійснюються за умови направлення Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яка буде вислана Замовникові листом по електронній пошті, разом з копіями документів, що посвідчують особу (паспорт, реєстраційна картка платника податків). Сторонами беззастережно погоджено, що остаточне рішення про спосіб повернення коштів залишається в кожному конкретному випадку на розсуд Виконавця. У випадку повернення коштів на рахунок Замовника в банку або на рахунок Замовника в платіжній системі, заповнена заява на повернення коштів з підписом Замовника за надісланою Виконавцем формою, окрім направлення на адресу Виконавця, також надсилається в сканованому електронному вигляді по електронній пошті Виконавцеві (допускаються наступні формати файлу: gif, jpeg, pdf) разом з відсканованими копіями документів, що посвідчують особу (паспорт, реєстраційну картку платника податків). Заява на повернення Коштів повинна в обов'язковому порядку мати реквізити документів, що посвідчують особу (паспорт, реєстраційну картку платника податків), відомості про рахунок Замовника в банківській установі, де знаходиться її рахунок, адрес місцезнаходження або місця проживання. У випадку відсутності в заяві Замовника цих відомостей, Виконавець не гарантує строків, зазначених у п. 6.7 цього договору.

6.7. У випадку прийняття Виконавцем рішення про повернення коштів винагороди чи її частини, кошти направляються Замовникові, протягом 30-ти календарних днів з моменту, коли Виконавець одержав підписану й скановану заяву Замовника за формою. Фінансовий документ, що підтверджує внесення коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов'язків по поверненню коштів Замовникові, що беззастережно ухвалюється Сторонами.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер надаваної послуги, зобов'язуються у випадку виникнення спорів і розбіжностей, пов'язаних з наданням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок урегулювання спору. У випадку неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, Сторони мають право звернутися в Український суд.

7.2. За неналежне надання Інформаційної послуги Виконавець сплачує неустойку у розмірі 3% від вартості Інформаційної послуги.

8. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ
8.1. Замовник, ухвалюючи умови справжньої Оферти, ухвалює на себе також ризик неотримання прибутку й ризик можливих збитків, пов'язаних з використанням знань, умінь і навичок, отриманих Замовником у ході надання Інформаційної послуги.

8.2. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь і навичок, Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), одержання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі й непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь і навичок залежить від багатьох відомих і невідомих Виконавцеві факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Замовника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик, про що обопільно погоджено Сторонами.

8.3. Претензії з вимогою про повернення коштів повинні бути спрямовані Виконавцеві не пізніше, чим за 2 (дві) доби по закінченню надання Інформаційної послуги. Інші претензії з вимогою про повернення коштів Виконавцем розглядатися не будуть.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання з'явилося слідством дії обставин непереборної чинності ( форс-мажорних обставин), що виникло після укладання даного Договору й унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов даного Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, ставляться надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами і т.д., тривала відсутність електроенергії й інтернету по незалежних від сторін причинах, воєнні дії, заколот, страйк, масові безладдя, безладдя й інші протиправні дії, а також стан здоров'я доповідача Виконавця (і\або провідного вебінара), повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус і інші стихійні лиха, війна, воєнні дії, неконтрольовані, протиправні дії й акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, суспільні безладдя, акти або дії органів державного керування, прийняття законних або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов даного договору, і будь-які інші надзвичайні обставини.

9.2. Договору, строк виконання зобов'язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини і їх наслідку.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини і їх наслідки продовжують діяти більш шести місяців, сторони в найкоротший термін повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов даного Договору й досягнення відповідних письмових домовленостей.

10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Замовник гарантує, що всі умови Оферти йому зрозумілі й він ухвалює їх безумовно й у повному обсязі, без яких-небудь умов, доповнень, вилучень і/або застережень.

10.2. У випадку, який не врегульований даним Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами, установленими чинним законодавством України.

10.3. Замовник не має права передавати повністю чи частково свої права і/чи зобов'язання, пов'язані з цим договором, будь-яким третім особам до тих пір, поки не отримає письмове погодження на таку передачу від Виконавця. Будь-яка передача прав та зобов'язань вчинена з порушенням вимог цього пункту, вважається недійсною.

10.4. Усі правовідносини, що виникають з цього договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення договору, регламентуються цим договором та відповідними нормами чинного законодавства Україні, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.5. Виконавець зберігає конфіденційність даних та інформації, отриманої від Замовника при укладанні договору або в ході його виконання і може їх розповсюдити виключно в порядку та випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

10.6. Замовник надає безумовну згоду на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Замовника з метою, що пов'язана з виконанням даного договору та наслідків його виконання, або невиконання. Замовник надає Виконавцю свою беззастережну згоду на обробку всіх його персональних даних без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних, у межах, у яких це необхідно і не суперечить вимогам чинного законодавства України.